Home » Verzekeringen » Uitvaart

Algemene informatie
Hoewel overlijden vaak geen prettig onderwerp is, is het toch goed om hier even bij stil te staan. Bij een sterfgeval is er toch een aanzienlijk bedrag nodig voor de uitvaartverzorging.

J Baas Assurantiën biedt u verschillende mogelijkheden.

U hebt u uw eigen wensen. U bepaalt de inrichting van uw auto, de reisbestemmingen in uw vakantie. Wellicht hebt u ook wensen ten aanzien van uw uitvaart en wilt u dat alles goed geregeld is.
Stichting Keurmerk Uitvaartzorg
Samen door de twee toonaangevende brancheverenigingen in de uitvaartbranche: de Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartbranche (VOU) en de Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (De NUVU), is het initiatief genomen een keurmerk uitvaartzorg te ontwikkelen.

Ga hier naar de site van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg
Scenarium
Tegenwoordig hebben veel mensen een testament en een donorcodicil. Wat dat betreft is alles keurig van tevoren geregeld. Maar toch, als er iemand overlijdt, weten de nabestaanden vaak niet of ze een begrafenis of een crematie moeten regelen. En dat is niet de enige vraag die dan naar boven komt. De nabestaanden raken vertwijfeld en soms ontstaat er onenigheid. U kunt dat voorkomen, door een Scenarium op te laten maken.

Wat is een Scenarium
Een Scenarium is een soort draaiboek waarin u tot in detail hebt aangegeven hoe uw uitvaart moet worden uitgevoerd. Een kopie van uw Scenarium staat geregistreerd bij Monuta, zodat uw nabestaanden en de uitvaartverzorger er op het moment van overlijden onmiddellijk over kunnen beschikken. Een Scenarium is een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen te respecteren en uit te voeren.

Een Scenarium is geheel gratis en u bent ons ook niets verplicht. U hoeft zelfs niet bij Monuta verzekerd te zijn of uw uitvaart door hen te laten verzorgen. J Baas Assurantiën wil u stimuleren om over uw uitvaart na te denken. Vandaar dat wij u de gelegenheid bieden om een Scenarium op te laten maken.

Op de website www.scenarium.nl kunt u een Scenarium downloaden.
U kunt tot in detail uw wensen kenbaar maken. Neem voor het invullen rustig de tijd en probeer u ook te verplaatsen in de situatie van uw nabestaanden.
Waarom een uitvaartverzekering
Veel Nederlanders spelen graag op safe, gaan het liefst elk risico uit de weg. Ze verzekeren van alles: van auto tot zeilboot, van huis tot huisdier en van vakantie tot bruiloft.

Of al die verzekeringen nodig zijn verschilt van persoon tot persoon. De een durft nu eenmaal meer risico te nemen dan de ander of heeft meer geld achter de hand.

Een ding is echter zeker: er is maar één verzekering die iedereen – vroeg of laat – nodig heeft en dat is een uitvaartverzekering.
Mijn persoonlijke wensen
U hebt uw eigen wensen. Hoe u uw woning inricht, welke vrienden u om u heen verzamelt, welke reizen u maakt. Wellicht hebt u ook wensen ten aanzien van uw uitvaart. U wilt dat alles goed geregeld is. Zoals u het voor ogen had. J Baas Assurantiën biedt u die mogelijkheid met het aanbieden van diverse uitvaartverzekeringen.
Aanbevolen links
· Uitvaartbibliotheek
· Urnen
· Asverstrooiing
· Grafkisten
· Beschilderde grafkisten
· Palliatieve terminale zorg
· Rouwkaarten
· De Landelijke Rouwvereniging
· Muziek
· De Uitvaartmuzikant
· Gedenksieraden
· Uitvaartvervoer
Wat is verzekerd op een kapitaal verzekering
Met een kapitaal uitvaartverzekering dekt u de kosten van een begrafenis of crematie af. Naast het verdriet, de emoties, hebt u ook rekening te houden met de kosten die al gauw kunnen oplopen naar zo’n € 10.000,00.

Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering doet u er goed aan de verschillende offertes van verzekeraars met elkaar te vergelijken. Alleen dan is het mogelijk een op uw wensen afgestemde uitvaartverzekering te kiezen.
Met welk doel en voor wie…
Met de kapitaal uitvaartverzekering voorkomt u dat uw partner of andere nabestaande(n) voor onverwachte hoge kosten komen te staan bij uw begrafenis of crematie. Dat deze kosten ooit zullen worden gemaakt, staat immers vast. De verzekering kunt u afsluiten voor uzelf en voor uw gezinsleden.

De verzekering kan worden afgesloten op één leven, maar ook op dat van beide partners.

In principe is een kapitaal uitvaartverzekering voor iedereen geschikt. Iemand kiest voor een uitvaartverzekering uit kostenoverwegingen (een begrafenis kost tegenwoordig erg veel) of uit praktische overwegingen (voor een begrafenis moet veel worden geregeld, en die zorg wordt met de uitkering ‘ingekocht’ bij een uitvaartonderneming).
Voor- & nadelen
Voordelen
· U stelt zelf vast op basis van uw wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van uw uitvaart. Voor dit bedrag verzekert u zich, en veelal is door indexering het bedrag voldoende om ook op een veel later tijdstip de kosten van de uitvaart te betalen.
· Geld komt beschikbaar na het overlijden van de verzekerde en mag alleen voor de uitvaart worden gebruikt. · Wensen en diensten kunnen rond of na het tijdstip van overlijden worden ingevuld.
· Er zit een aantrekkelijk fiscaal aspect aan een kapitaalverzekering. In box III (rendementsheffing op eigen vermogen) geldt een extra vrijstelling voor het verzekerde kapitaal, die elk jaar wordt geïndexeerd.
· De nabestaanden zijn vrij om een uitvaartverzorger naar keuze in te huren voor het verzorgen van de uitvaart, dit i.t.t. vele natura verzekeringen.
· Vaak is het mogelijk om het verzekerd bedrag tussentijds te verhogen, wat wel samengaat met een premieverhoging.
· Nabestaanden worden, door de indexering, later zelden geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten (bijvoorbeeld n.a.v. tussentijdse prijsverhogingen) voor wat waar de overledene zich voor verzekerd heeft.
· Het voordeel van een uitvaartverzekering in geld is dat u zelf kunt bepalen hoe de uitvaart er te zijner tijd uit komt te zien.
Nadelen:
· Als de uitvaart niet op tijd is besproken met de overledene, kan het voorkomen dat zijn uitvaart niet volgens zijn eigen wensen verloopt. En wettelijk gezien zijn de eigen wensen van de overledene het uitgangspunt bij een uitvaart.
· De uitkering kan ten tijde van het overlijden te laag blijken te zijn, zodat er nog moet worden bijbetaald.
· De maximum leeftijd om een kapitaal-uitvaartverzekering af te kunnen sluiten is bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.
· Tussentijdse verlaging van het verzekerd bedrag is veelal een probleem. · Bij tussentijdse opzegging vindt veelal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.
· Na het verstrijken van de maximale termijn van premiebetaling moet men soms per jaar een bedrag betalen als een vaste bijdrage.
· Indien de prijzen van verschillende diensten c.q. materialen stijgen boven de indexering e.d., zoals de laatste jaren met veel grafrechten is gebeurd, kan het toch gebeuren dat nabestaanden met kosten worden geconfronteerd die zij zelf moeten voldoen.Ook hier geldt dat het verstandig is om tijdig na te gaan wat uw wensen zijn en wat dit kost en of het verzekerde bedrag deze kosten kan dekken. Bel daarom met J Baas Assurantiën en maak een afspraak: T: 06-38935251
Aanvullende dekkingen
Het is vaak mogelijk om de volgende aanvullende dekkingen mee te verzekeren bij een uitvaart kapitaalverzekering:
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Ongevallenuitkering
Eveneens optioneel, is het verzekeren van een hogere (dubbele) uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval.
Meer informatie
Looptijden
De looptijden van de verschillende uitvaartverzekeringen variëren van 1 tot 30 jaar en soms nog langer.

Gezondheidswaarborgen
Bij het aangaan van de verzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde van belang. Omdat het te verzekeren kapitaal op een uitvaartverzekering niet zo hoog is, kan in veel gevallen worden volstaan met het invullen van een beperkte gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring is voor de verzekeraar van belang om te kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon gezond is.

Alternatieven
Feitelijk zijn er voor uitvaartverzekeringen geen alternatieven. Tenzij de overledene een voldoende groot vermogen achterlaat, van waaruit de nabestaanden de begrafenis of crematie kunnen bekostigen.

De hoogte van de premie is afhankelijk van:
· leeftijd en geslacht van de verzekerde personen
· duur van de verzekering
· vorm van de verzekering
· de hoogte van het te verzekeren kapitaal (of diensten in natura)
· wel of geen winstdeling
Premiebetaalduur
De premie is verschuldigd tot de einddatum van de verzekering of tot het overlijden van de verzekerde. U hoeft niet uw hele leven lang premie te betalen. Voor de uitvaartverzekering betaalt u maximaal 40 jaar premie. Als u ouder bent dan 24 jaar betaald u maximaal tot uw 65ste verjaardag. De verzekering zelf blijft wel uw hele leven lopen. (Maar ook is het mogelijk dat u kiest voor een kortere premie betaalduur)

Indexatie
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.

Combinatieverzekering
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort kapitaal uitvaartverzekering naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit omdat het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Ze noemen het dan vaak de natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is echter gelijk aan de kapitaal uitvaartverzekering zoals hier genoemd.

Onze suggestie
De uitvaart kapitaalverzekering wordt vaak gesloten op het moment dat er nog geen of nauwelijks “vermogen” is opgebouwd. De kosten van een begrafenis, naast het verdriet en alle andere emoties, kunnen er dan behoorlijk inhakken. Te vaak komt het nog voor dat de nabestaanden een persoonlijke lening moeten afsluiten om de begrafenis te kunnen betalen.

J Baas Assurantiën zoekt graag een en ander voor u uit en geeft u een goed en deskundig advies.
Wat is verzekerd op een natura verzekering
Met een natura uitvaartverzekering dekt u de kosten van een begrafenis of crematie af. Naast het verdriet, de emoties, hebt u ook rekening te houden met de kosten die al gauw kunnen oplopen naar zo’n € 10.000,00.
Bij een natura uitvaartverzekering wordt er geen geldbedrag uitgekeerd: de begrafenisverzekeraar neemt de verzorging van een begrafenis of crematie op zich. Alle bijkomende kosten als opbaren, vervoer, volgwagens, dienst, rouwkaarten e.d. vallen onder de dekking.

Bij het afsluiten van een natura uitvaartverzekering doet u er goed aan de verschillende offertes van verzekeraars met elkaar te vergelijken. Alleen dan is het mogelijk een op uw wensen afgestemde uitvaartverzekering te kiezen.
Met welk doel en voor wie…
Met de natura uitvaartverzekering voorkomt u dat uw partner of andere nabestaande(n) voor onverwachte hoge kosten komen te staan bij uw begrafenis of crematie. Dat deze kosten ooit zullen worden gemaakt, staat immers vast. De verzekering kunt u afsluiten voor uzelf en voor uw gezinsleden.

De verzekering kan worden afgesloten op één leven, maar ook op dat van beide partners.

In principe is een natura uitvaartverzekering voor iedereen geschikt. Iemand kiest voor een uitvaartverzekering uit kostenoverwegingen (een begrafenis kost tegenwoordig erg veel) of uit praktische overwegingen (voor een begrafenis moet veel worden geregeld, en die zorg wordt met de verzekering grotendeels uit handen genomen).
Voor- & nadelen Voordelen
· De uitvaart wordt in overeenstemming met de polis uitgevoerd.
· Alleen voor niet vermelde en wel gewenste diensten/materialen door de nabestaanden moet worden bijbetaald.
· Men wordt later niet geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten (bijvoorbeeld n.a.v. tussentijdse prijsverhogingen) voor hetgeen waar men zich voor verzekerd heeft.
· Veelal is de premie aan leeftijd en een maximaal aantal jaren gebonden.
· De premies variëren sterk en zijn ook afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.
· Soms gaat de verplichting tot premiebetaling ook pas in nadat een bepaalde leeftijd (± 16 jaar) is bereikt en is het kind tot het bereiken van die leeftijd ‘gratis’ meeverzekerd bij een van de ouders.
· Een aantal naturaverzekeringen hebben een zogenaamde vrij besteedbare som geld (± € 250, -) die de nabestaanden mogen besteden aan meerkosten boven de ‘standaardkosten of diensten. Dit bedrag mag niet uitgekeerd worden, het moet in overeenstemming met de verzekering (t.b.v. de uitvaart) enkel dienen ter bekostiging van kosten of diensten bij de uitvaart van de overleden verzekerde.
· Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend (indien meeverzekerd) als een van de partners overlijdt, of arbeidsongeschikt wordt.
Nadelen
· De maximum leeftijd om een natura-uitvaartverzekering af te kunnen sluiten ligt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.
· Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt meestal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.
· De verzekerde is meestal verplicht het standaardpakket/basispakket te nemen bij het aangaan van de naturaverzekering, ook al wil hij geen gebruik maken van bepaalde diensten en/of materialen.
· Het zogenaamde uitruilen van diensten binnen het standaardpakket/basis- pakket, bijvoorbeeld meer rouwbrieven i.p.v. bedankkaartjes levert veelal nog problemen op.
· Er is veelal een verplichte keuze voor een bepaalde uitvaartverzorger. Veel uitvaartverzekeraars hebben namelijk een overeenkomst/contract met een uitvaartverzorger in de woonplaats of omgeving van de overledene, of verlenen deze diensten zelf. Indien nabestaanden toch voor een andere uitvaartverzorger kiezen, kunnen de (meer)kosten van die uitvaart- verzorger niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden door de verzekeraar.
· Indien er voor een ‘standaardpakket’ naturaverzekering is gekozen kan men als nabestaande toch bij of na de uitvaart met onverwacht hoge uitvaartkosten geconfronteerd worden. Vaak is namelijk in dit soort standaardpakketten gekozen voor het goedkoopste graf (in de grote steden een algemeen graf) met daarbij slechts 10 jaar grafrechten. Een grafsteen /-monument wordt zelden vergoed, hoewel deze vaak verplicht is op een begraafplaats. Ook krijgt men meestal maar één volgauto en worden zelden rouwadvertenties vergoed.
· Met andere woorden bij het ‘standaardpakket’ van de naturaverzekering moeten de nabestaanden alle diensten/kosten boven de in de standaardpolis vermelde diensten/kosten zelf en/of uit de erfenis bekostigen. Ten minste als er geen aanvullende natura uitbreiding of -plus verzekering was afgesloten door de overledene.
Aanvullende dekkingen
Het is vaak mogelijk om de volgende aanvullende dekkingen mee te verzekeren:

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Ongevallenuitkering
Eveneens optioneel, is het verzekeren van een hogere (dubbele) uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval.
Meer informatie
Looptijden
De looptijden van de verschillende uitvaartverzekeringen variëren van 10 tot 30 jaar en soms nog langer.

Gezondheidswaarborgen
Bij het aangaan van de verzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde van belang. Omdat het te verzekeren kapitaal op een uitvaartverzekering niet zo hoog is, kan in veel gevallen worden volstaan met het invullen van een beperkte gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring is voor de verzekeraar van belang om te kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon gezond is.

Alternatieven
Feitelijk zijn er voor uitvaartverzekeringen geen alternatieven. Tenzij de overledene een voldoende groot vermogen achterlaat, van waaruit de nabestaanden de begrafenis of crematie kunnen bekostigen.

De hoogte van de premie is afhankelijk van:
· leeftijd en geslacht van de verzekerde personen
· duur van de verzekering
· vorm van de verzekering
· de hoogte van het te verzekeren kapitaal (of diensten in natura)
· wel of geen winstdeling
Premiebetaalduur
De premie is verschuldigd tot de einddatum van de verzekering of tot het overlijden van de verzekerde. U hoeft niet uw hele leven lang premie te betalen. Voor de uitvaartverzekering betaalt u maximaal 40 jaar premie. Als u ouder bent dan 24 jaar betaald u maximaal tot uw 65ste verjaardag. De verzekering zelf blijft wel uw hele leven lopen. (Maar ook is het mogelijk dat u kiest voor een kortere premiebetaalduur)

Indexatie
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.

Combinatieverzekering
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort kapitaal uitvaartverzekering naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit omdat het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Ze noemen het dan vaak de natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is echter gelijk aan de kapitaal uitvaartverzekering zoals elders op onze site genoemd.

Onze suggestie
De natura uitvaartverzekering wordt vaak gesloten op het moment dat er nog geen of nauwelijks “vermogen” is opgebouwd. De kosten van een begrafenis, naast het verdriet en alle andere emoties, kunnen er dan behoorlijk inhakken. Te vaak komt het nog voor dat de nabestaanden een persoonlijke lening moeten afsluiten om de begrafenis te kunnen betalen.

J Baas Assurantiën zoekt graag een en ander voor u uit en geeft u een goed en deskundig advies.
Wat is verzekerd op een deposito-/koopsom verzekering
Bij een uitvaartdeposito, -koopsom stort de verzekerde zelf, of eenderde (bv. de ouders), een bedrag ineens. Dit bedrag dat na het overlijden van de verzekerde vrijkomt, is bestemd voor de bekostiging van de uitvaart of onderdelen daarvan. De hoogte van het te storten bedrag is afhankelijk van de wensen. Natuurlijk kunt u een beroep doen op de deskundigheid van J Baas Assurantiën.
Met welk doel en voor wie
Met de uitvaartverzekering voorkomt u dat uw partner of andere nabestaande(n) voor onverwachte hoge kosten komen te staan bij uw begrafenis of crematie. Dat deze kosten ooit zullen worden gemaakt, staat immers vast. De verzekering kunt u afsluiten voor uzelf en voor uw gezinsleden.

De uitvaartkoopsom is vooral voor mensen die ouder zijn dan 60 à 70 jaar en die niets of onvoldoende geregeld hebben om hun uitvaart te bekostigen een uitkomst. De verzekering kan worden afgesloten op één leven, maar ook op dat van beide partners.
Voor- & nadelen
Voordelen
· De verzekerde (vaak ook degene die geld overmaakt van het deposito) stelt zelf vast op basis van zijn wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van zijn uitvaart.
· Vaak is het mogelijk om het bedrag (de waarde van het deposito of koopsom) tussentijds te verhogen.
· Nabestaanden worden, door de indexering, zelden later geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten. Bijvoorbeeld n.a.v. tussentijdse prijsverhogingen. Het bedrag is in principe hoog genoeg (door indexering) om de uitvaart naar wens van de overledene uit te voeren, indien het gestorte bedrag overeenstemt met de kosten van die wensen.
· Vooral voor mensen die ouder zijn dan 60 à 70 jaar en die geen of een onvoldoende regeling hebben getroffen om hun uitvaart te bekostigen, kan de uitvaartdeposito/ -koopsom een oplossing zijn om daar alsnog in te voorzien. Ook omdat de natura-en kapitaal-uitvaartverzekeringen een maximum leeftijd van tussen de 60 en 70 jaar hanteren om nog een verzekeringspolis af te kunnen sluiten ter bekostiging van de uitvaart.
Nadelen
· Gehele of gedeeltelijke afkoop van het deposito bij leven van de premiebetaler en/of eigenaar van het uitvaartdeposito levert vrijwel altijd problemen op (zeker indien het bedrag als aftrekpost bij de inkomstenbelasting is gebruikt).
· Indien de prijzen van verschillende diensten c.q. materialen stijgen boven de indexering e.d., zoals de laatste jaren met veel grafrechten is gebeurd, kan het toch gebeuren dat nabestaanden met kosten worden geconfronteerd die zij zelf en/of uit de erfenis moeten betalen.
Meer informatie
Gezondheidswaarborgen
Bij het aangaan van de verzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde van belang. Omdat het te verzekeren kapitaal op een uitvaartverzekering niet zo hoog is, kan in veel gevallen worden volstaan met het invullen van een beperkte gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring is voor de verzekeraar van belang om te kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon gezond is.

Alternatieven
Feitelijk zijn er voor uitvaartverzekeringen geen alternatieven. Tenzij de overledene een voldoende groot vermogen achterlaat, van waaruit de nabestaanden de begrafenis of crematie kunnen bekostigen.

De hoogte van het deposito is afhankelijk van onder andere:
· leeftijd en geslacht van de verzekerde personen
· de hoogte van het te verzekeren kapitaalIndexatie
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) door rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.

Combinatieverzekering
Soms bieden uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een depositoverzekering naast de natura- of kapitaal uitvaartverzekering af te sluiten. Dit omdat het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Of omdat het verzekerde kapitaal te laag is.

Onze suggestie
De deposito uitvaartverzekering wordt vaak gesloten op het moment dat er nog geen of nauwelijks “vermogen” is opgebouwd en de verzekerden al op gevorderde leeftijd zijn.

J Baas Assurantiën zoekt graag een en ander voor u uit en geeft u een goed en deskundig advies.