Home » Verzekeringen » Leven

Levensverzekering naar soort
Als we kijken naar de soorten levensverzekeringen, dan zijn er 2 hoofdgroepen te onderscheiden:
· De kapitaalverzekering
De kapitaalverzekering houdt verband met het leven van de mens. Bij een kapitaalverzekering betaalt u premie en krijgt u op een afgesproken datum een bedrag uitgekeerd.
· De risicoverzekering
De risicoverzekering houdt verband met het overlijden van de mens. De risicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering.
Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, wordt de polis beëindigd zonder dat er een uitkering volgt.
Levensverzekering
Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens.
Kapitaalverzekering – Wat is verzekerd
Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en is in feite een simpel financieel product.

Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Er zijn verschillende soorten kapitaalverzekeringen en een enorm aantal verschillende producten die hierop zijn gebaseerd.
Kapitaalverzekering – Doel is kapitaal bij elkaar sparen
Het doel van een kapitaalverzekering is de opbouw van vermogen met als doel: kapitaal bij elkaar sparen voor:
· het aflossen van de hypotheekschuld
· het aflossen van andere (bedrijfs-)schulden
· de financiering van studiekosten voor uw kinderen
· gewoon sparen voor later en dan maar zien…
· de wereldreis van uw dromen
· het bij elkaar sparen van een startkapitaal voor uw eigen bedrijf
· de uitbouw of aanbouw van uw woning
· de aankoop van een vakantiewoning
· een appeltje voor de dorst bij elkaar sparen
· netto aanvulling op uw inkomen

Kapitaalverzekering – Doel is inkomen financieren
Het doel van een kapitaalverzekering is de opbouw van vermogen met als doel: (uitgesteld) inkomen financieren
· Pensioenkapitaal bij elkaar sparen: als financiering van een aanvulling op het ouderdomspensioen
· Financiering van een vervroegd ouderdomspensioen
· Lijfrentekapitaal bij elkaar sparen: als financiering voor een aanvulling op de ouderdom- of vervroegd pensioenVoor ieder van deze doelstellingen zijn verschillende producten ontwikkeld. J Baas Assurantiën heeft ze voor u op een rij gezet.
Kapitaalverzekering bij in leven zijn
· verzekering keert uit wanneer de verzekerde op einddatum in leven is
· bij overlijden van verzekerde vóór einddatum volgt geen uitkering
· uitkering op vooraf overeengekomen datum
· uitkering aan begunstigde zoals op de polis aangegeven
· uitkering wordt eventueel vermeerderd met winstbijschrijvingen

Kapitaalverzekering met restitutie
· verzekering keert uit wanneer de verzekerde op einddatum in leven is
· verzekering keert ook uit bij overlijden vóór de einddatum
· uitkering bij overlijden is vaak gelijk aan 70% of 90% van de betaalde premies (restitutie)
· uitkering op vooraf overeengekomen datum
· uitkering aan begunstigde zoals op de polis aangegeven
· uitkering wordt eventueel vermeerderd met winstbijschrijvingen

Vaste termijnverzekering
· uitkering op vooraf overeengekomen datum, ongeacht of de verzekerde dan in leven is
· uitkering aan begunstigde zoals op de polis aangegeven
· uitkering wordt eventueel vermeerderd met winstbijschrijvingen
· premie moet worden betaald gedurende het overeengekomen aantal jaren, maar bij (eerder) overlijden van de verzekerde houdt de verplichting tot premiebetaling op
Gemengde verzekering
· verzekering keert uit wanneer de verzekerde op einddatum in leven is, en
· verzekering keert uit wanneer de verzekerde vóór einddatum komt te overlijden
· uitkering op vooraf overeengekomen datum
· uitkering aan begunstigde zoals op de polis aangegeven
· uitkering wordt eventueel vermeerderd met winstbijschrijvingen

Unit-linked-verzekering
· Het verzekerde kapitaal wordt niet in euro’s, maar in andere eenheden (units) belegd
· het spaardeel van de premies wordt belegd in eenheden van een door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds
· een uitkering volgt bij in leven zijn op de einddatum
· een uitkering volgt, onmiddellijk bij eerder overlijden
· het kapitaal op einddatum is niet gegarandeerd; het uit te keren kapitaal is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen
· het kapitaal bij eerder overlijden is gelijk aan de waarde van de polis op dat moment, of
· het kapitaal bij eerder overlijden is gegarandeerd (e.a. afhankelijk van de keuze die u maakt bij aanvang van de verzekering)
· Vaak kunt u uit verschillende beleggingsfondsen kiezen
· Het later switchen van beleggingsfonds is doorgaans niet kosteloos
· U loopt (positief en negatief) het beleggingsrisico
· De Unit-linked-verzekering kan in beginsel bij alle vormen van levensverzekering worden toegepast, maar vindt u vooral terug bij de universal-lifeverzekering
Universal Life Verzekering
· deze verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant
· de verzekeraar ontrekt aan de betaalde premies eerst de betalingen voor de verzekerde risico’s zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid en voor de kosten
· het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen · een uitkering volgt bij in leven zijn op de einddatum
· een uitkering volgt, onmiddellijk bij eerder overlijden
· het eindkapitaal op de einddatum is niet gegarandeerd; deze uitkering is afhankelijk van het resultaat van de beleggingen
· het kapitaal bij overlijden is gelijk aan de waarde van de polis op dat moment, of
· het kapitaal bij overlijden is gegarandeerd (e.v.a. afhankelijk van uw keuze bij het aangaan van de verzekering)
· het is een flexibele vorm van levensverzekering; de verzekerde risico’s kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de dekking, de hoogte van de premie, het moment van de premiebetaling, het nemen van premievakantie, het moment van uitkering en zo voort
· verzekeringnemer heeft veelal keuze mogelijkheden m.b.t. de soort van beleggingen en kan van het ene naar het andere beleggingsfonds switchen
· verzekeringnemer ontvangt periodiek een overzicht van alle betaalde premies

Studieverzekering – Algemeen
De Studieverzekering is gelijk aan de Spaarverzekering doch met een specifiek doel: het opbouwen van een kapitaal, nodig voor de financiering van de studiekosten voor u (klein)kind.

Door nu te beginnen kunt u met een klein bedrag per maand een aanzienlijk kapitaal voor uw kind opbouwen. Hoe eerder u dat doet, des te beter. Een paar jaar eerder beginnen, betekent een fors hoger eindkapitaal.
Studieverzekering – Wat is verzekerd
De Studieverzekering is een variant op de Spaarverzekering en bestaat uit twee delen: een spaarelement en een verzorgingselement.

Spaarelement
Indien de verzekerde persoon in leven is op de einddatum, wordt een (studie-)kapitaal uitgekeerd.

Verzorgingselement
Stel, u bent ouder of grootouder. En u sluit een studieverzekering voor uw kind of kleinkind. Dan is het een veilig idee om te weten dat een studieverzekering de mogelijkheid biedt om een “verzorgerclausule” te sluiten.

Mocht u voor de afloopdatum van de verzekering komen te overlijden, dan betaalt de verzekeraar in dat geval de resterende premies. Voor een geringe (extra) bijdrage komt de uitkering voor u (klein)kind dus nooit in gevaar!
Studieverzekering – Voor wie van belang
Het doel van de Studieverzekering is het opbouwen van een stuk kapitaal. Dit kapitaal dient in principe voor de financiering van de studie van u (klein)kind. Uw kind gaat niet studeren? Dan kiest u voor een alternatief om het kapitaal aan uit te geven:

Met welk alternatief doel?
· het aflossen van de hypotheekschuld
· het aflossen van andere schulden · de uitbouw of aanbouw van uw woning
· de aankoop van uw jacht of de vurig gewenste Oldtimer · de aankoop van uw vakantiewoning · en ga zo maar door

Voor wie

De verzekering wordt gesloten door ouders, grootouders of verzorgers van een (klein)kind die graag de zekerheid hebben, dat op een vooraf afgesproken einddatum een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd waarmee de studiekosten kunnen worden bekostigd.

Studieverzekering – Opbouw eindkapitaal
Met uw premiebetalingen bouwt u een kapitaal op. De hoogte van dit kapitaal is mede afhankelijk van de wijze waarop het spaardeel wordt belegd. U kunt kiezen voor:
· gegarandeerd eindkapitaal
· deels gegarandeerd plus winstdeling
· beleggen
· mix-vormen
Studieverzekering – Aanvullende dekkingen
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Verzorgingsclausule
Stel, u bent ouder of grootouder. En u sluit een studieverzekering voor uw kind of kleinkind. Dan is het een veilig idee om te weten dat een studieverzekering de mogelijkheid biedt om een “verzorgerclausule” te sluiten.

Mocht u voor de afloopdatum van de verzekering komen te overlijden, dan betaalt de verzekeraar in dat geval de resterende premies. Voor een geringe (extra) bijdrage komt de uitkering voor u (klein)kind dus nooit in gevaar!
Studieverzekering – Gezondheidswaarborgen
Bij een studieverzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde niet van belang! Tenzij er een overlijdensdekking (verzorgerclausule) en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd. Voor deze onderdelen van de verzekering gelden de normale gezondheidswaarborgen.

Een woonhuis wat in brand staat kunt u niet meer verzekeren tegen het risico van brand. Zo ook is het niet mogelijk om de aanvullende dekkingen mee te verzekeren, terwijl al bekend is dat de verzekerde persoon in kwestie op korte termijn een grote kans heeft om arbeidsongeschikt te worden.

De gezondheidsverklaring en keuring zijn voor de verzekeraar van belang om te kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon gezond is.
Studieverzekering – Premiefactoren
De premie is afhankelijk van onder meer:
· hoogte van het gekozen eindkapitaal
· het al dan niet gegarandeerde rendement
· de looptijd van de verzekering
· indien van toepassing: prognose winstuitkeringen
· het wel of geen risicodekking meeverzekeren
· het wel of niet verzekeren van aanvullende dekkingen (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, verzorgerclausule)
Studieverzekering – De Fiscus
Het Belastingplan 2001 bevatte aanvankelijk een vrijstelling voor Studieverzekeringen voor kinderen. Dat betekende dat een dergelijke kapitaalverzekering onder bepaalde voorwaarden zou zijn vrijgesteld van de vermogens rendementsheffing in Box III.

Een voor de hand liggende voorwaarde was dat de kapitaaluitkering gebruikt moest worden voor de bekostiging van de studie van een kind. Die voorwaarde lag voor de hand, maar bleek in de praktijk op grote problemen te stuiten. Want hoe controleer je of de uitkering ook daadwerkelijk voor een studie gebruikt wordt? Daarom werd het begrip “studie” geschrapt.

De Tweede Kamer heeft nu echter besloten om de vrijstelling helemaal te schrappen, omdat het een te forse verruiming van de vrijstelling van vermogens rendementsheffing zou inhouden. De algemene vrijstelling plus de verhoging van dat bedrag met de vrijstelling per kind, is volgens de Kamer al hoog genoeg.

Vermogens rendementsheffing

Alle Studieverzekeringen, gesloten na 14 september 1999, zijn vanaf 01-01-2001 met de invoering van het nieuwe belastingstelsel niet meer belastingvrij. De waarde van de verzekering moet nu in Box III bijgeteld worden. Van de verzekeraar ontvangt u jaarlijks een opgave van deze waarde.

Overgangsregeling

Studieverzekeringen, gesloten voor 14 september 1999 blijven belastingvrij tot een bepaald maximum bij een looptijd van 20 jaar en een lager maximum bij een looptijd van 15 jaar. U hebt echter maar 1 keer de vrijstelling.

Studieverzekering – Overwegingen
De Studieverzekering was een goede manier om een kapitaal op te bouwen, mede omdat er belastingvrijstellingen van toepassing waren. Deze fiscale voordelen zijn echter komen te vervallen bij de invoering van de nieuwe belastingwetgeving per 01-01-2001. Reden om eens na te gaan of er andere manieren zijn om een kapitaal bij elkaar te sparen.

Een Studieverzekering is op zich geen moeilijk product. Wat het wel moeilijk maakt is:
· kiezen voor gegarandeerde kapitalen
· of juist kiezen voor kapitaalverzekeringen waarbij met uw premie wordt belegd in beleggingsfondsen e.d.
· de juiste keuze voor de looptijd (de duur) van de verzekering
· de fiscale aspecten
· verzorgingsclausule wel of niet op de polis plaatsen
· aanvullende verzekeringen
· de ingehouden kosten en premies aanvullende dekkingen
· of kiezen voor alternatieven o beleggen op een aantal beleggers rekening (beleggingsfondsen) o beleggen op een effectenrekening (beleggen in effecten zoals aandelen, obligaties e.d.) o aandelen leaseplannen (met of zonder garanties) o echter, alleen bij een verzekering kunnen de niet onbelangrijke aanvullende dekkingen worden meeverzekerd!
KEW – Algemeen
De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is een gewone kapitaalverzekering, maar wel een die is gekoppeld aan een hypotheeklening. Een “hypotheek” bestaat feitelijk uit een 4-tal belangrijke onderdelen:
· de rente
· de aflossing
· de risicoverzekering
· fiscale aspecten En omdat de verzekering, fiscaal gezien, is gekoppeld aan de hypotheeklening, wordt gesproken over een Kapitaalverzekering Eigen Woning.

KEW – Wat is verzekerd
Een Kapitaalverzekering Eigen Woning is meestal een “gemengde verzekering” en kan worden gesloten op basis van verschillende verzekeringsvormen. In bijna alle gevallen is er sprake van een spaarelement en een overlijdensrisico-element.

Spaarelement
Indien de verzekerde persoon in leven is op de einddatum, wordt het bijeen gespaarde kapitaal uitbetaald. Met dit kapitaal wordt vervolgens de hypotheek (deels) afgelost.

Overlijdensrisico-element
Komt de verzekerde persoon voor de einddatum te overlijden, dan volgt onmiddellijk een uitkering van een kapitaal.

KEW – Voor wie van belang De bedoeling van alle kapitaalverzekeringen en dus ook de KEW is het opbouwen van een stuk vermogen.

Met welk doel?
Het doel van de KEW is om met het kapitaal wat op de einddatum wordt uitbetaald de bestaande hypotheekschuld (gedeeltelijk) af te lossen.

De KEW dekt vaak ook het overlijdensrisico. Komt de verzekerde persoon voor de einddatum te overlijden, dan volgt onmiddellijk een uitkering van het verzekerde kapitaal.

Voor wie
De KEW wordt gesloten door degene die graag de hypotheekschuld volledig of gedeeltelijk wil aflossen.

KEW – Opbouw eindkapitaal
Met uw premiebetalingen bouwt u een kapitaal op. De hoogte van dit kapitaal is mede afhankelijk van de wijze waarop het spaardeel wordt belegd. U kunt kiezen voor:
· gegarandeerd eindkapitaal
· deels gegarandeerd plus winstdeling
· beleggen
· mix-vormen

KEW – Beleggingsverzekeringen
Naast de meer traditionele vormen van KEW-verzekeringen zijn er de laatste jaren nieuwe producten ontwikkeld waarbij er geen sprake is van (deels) gegarandeerde eindkapitalen. Dat zijn de beleggingsverzekeringen.

Unit-linked verzekeringen en Universal Life verzekeringen zijn de hoofdvormen. Bij deze vormen is sprake van beleggen!

En zoals u wellicht weet genieten deze beleggingsverzekeringen de onverdeelde aandacht van toezichthouders (DNB – AFM) en van diverse consumentenorganisaties.
KEW – Aanvullende dekkingen
U kunt uw hypotheek “beschermen” door het afsluiten van verzekeringen die uitkeren:
· bij arbeidsongeschiktheid
· bij werkloosheid
· en bij overlijden
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Bij hoge premies adviseert J Baas Assurantiën vaak om dit mee te verzekeren. Indien u arbeidsongeschikt raakt zal uw inkomen (zeer waarschijnlijk) fors dalen. Wellicht dat u dan de premie niet meer kunt betalen. Het doel waarmee u de verzekering heeft gesloten wordt dan niet bereikt, met alle vervelende gevolgen van dien.

Premievrijstelling bij werkeloosheid
Bij werkloosheid valt uw inkomen terug naar 70% van uw laatstverdiende salaris en is de duur gerelateerd aan uw arbeidsverleden, daarna valt u in de bijstand. U kunt voor een bepaalde periode de woonlasten verzekeren.

Risicoverzekering
De risicoverzekeringen worden afgesloten met als doel het beschermen van het vermogen van uw nabestaanden bij uw overlijden.
KEW – Looptijden
De looptijd van een KEW is vaak gesteld op 30 jaar. Maar 25 jaar of korter komt ook wel voor. Hoe eerder u wilt aflossen hoe korter de looptijd van de verzekering moet zijn (en hoe hoger de premie.!)

U moet wel rekening houden met de fiscale eis die wordt gesteld aan de looptijd van de verzekering!
KEW – Gezondheidswaarborgen
Omdat bij een KEW vaak tevens een overlijdensdekking (risicoverzekering) en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd, gelden de normale gezondheidswaarborgen.

Bij verzekerde bedragen boven ongeveer € 250.000,00 zal, naast het invullen van een gezondheidsverklaring, een medische keuring noodzakelijk zijn.

Een woonhuis wat in brand staat kunt u niet meer verzekeren tegen het risico van brand. Zo ook is het niet mogelijk om een risicoverzekering te sluiten op het leven van iemand, terwijl al bekend is dat de persoon in kwestie op korte termijn zal komen te overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een terminale ziekte.

De gezondheidsverklaring en de keuring zijn voor de verzekeraar van belang om te kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon gezond is.
KEW – Premiefactoren
De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere:
· hoogte van het gekozen eindkapitaal
· hoogte van het gekozen risicokapitaal
· het gegarandeerde rendement
· de looptijd van de verzekering
· indien van toepassing: prognose winstuitkeringen
· het wel of geen risicodekking meeverzekeren
· het wel of niet verzekeren van aanvullende dekkingen (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, ongevallendekking e.d.)
· De premie is verschuldigd tot de einddatum van de verzekering of tot het overlijden van de verzekerde
KEW – Fiscale aspecten
Sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel per 01-01-2001 kunt u alleen nog belastingvrij sparen via een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). De kapitaalverzekering heeft als belangrijkste fiscaal kenmerk dat u de uitkering, onder bepaalde voorwaarden, op de einddatum belastingvrij kunt ontvangen.

Kenmerken KEW

De Fiscus stelt de volgende eisen aan een KEW:

· er moet minimaal 15 of 20 jaar, of tot eerder overlijden, zonder onderbreking premie betaald zijn
· de hoogste jaarpremie mag niet meer dan 10 keer de laagste premie zijn (bandbreedte
· de KEW moet zijn afgesloten bij een professionele levensverzekeraar de verzekerde mag uitsluitend de verzekeringnemer, zijn/haar echtgenoot of degene met welke hij/zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, zijn
· de KEW geeft uitsluitend recht op een eenmalige uitkering bij in leven zijn, of bij eerder overlijden van de verzekerden
· in de polis moet staan dat de begunstigde de uitkering zal gebruiken om de hypotheekschuld af te lossen
· de woning die in de hypotheekakte staat, moet de eigen woning zijn van de verzekeringnemer
· de woning waarop de hypotheek en de KEW betrekking hebben, moet in de polis zijn vermeld.
Vrijstellingen
Met een KEW spaart u belastingvrij een vermogen bij elkaar. Maar de Fiscus heeft daarbij wel een bovengrens getrokken. De vrijstelling geldt per persoon. Als u een partner hebt, kunt u een dubbele vrijstelling krijgen. Uit de polis moet dan blijken dat u beiden begunstigden bent.

Het gaat om het bedrag in het jaar van uitkering. De maximumbedragen worden ieder jaar verhoogd. Als u nu een kapitaalverzekering afsluit is de vrijstelling van toepassing die over 15 of 20 jaar geldt. U kunt de vrijstelling maar één keer benutten. Als u de vrijstelling niet helemaal gebruikt, dan kunt u het restant bij een eventuele volgende uitkering alsnog gebruiken.

Fiscaal koppelen
De keuze om de kapitaalverzekering al dan niet te koppelen aan de hypotheek is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Deze keuze is niet altijd eenvoudig te maken. De volgende punten zijn onder andere van belang bij uw keuze om de bestaande kapitaalverzekering al dan niet te koppelen aan de hypotheek:
· de hoogte van de hypotheek
· de resterende looptijd van de polis
· de verhouding tussen de hypotheekrente en het te verwachten rendement op het eigen vermogen
· uw plannen met betrekking tot verhuizen
· uw plannen met betrekking tot verbouwenBox III
Als u uw kapitaalverzekering(en) niet koppelt aan de hypotheek, dan wordt de waarde daarvan ieder jaar belast in Box III. Er gelden echter nog een aantal uitzonderingen die hier niet verder toegelicht zullen worden.
KEW – Overwegingen
Een KEW-verzekering is op zich geen moeilijk product. Wat het wel moeilijk maakt is:
· kiezen voor gegarandeerde kapitalen?
· of kiezen voor verzekeringen waarbij met uw premie wordt belegd in beleggingsfondsen e.d.
· de juiste keuze voor de looptijd (de duur) van de verzekering
· de juiste keuze voor de vorm (bij in leven zijn, gemengd, vaste termijn, unit-linked, universal-life)
· de keuze voor het uitkeringsmoment
· de fiscale aspecten, w.o. o belastingvrije of belaste uitkering o wel of geen premieaftrek o erfrecht o successierecht
· op 1 of op 2 levens
· met of zonder winstdeling
· de vraag waarom u een risicoverzekering zou moeten sluiten
· aanvullende verzekeringen
· de ingehouden kosten en premies aanvullende dekkingen
De belangrijkste vraag?
Bij een KEW-verzekering gaat het vaak om het afdekken van grote financiële belangen.
Het op een gegeven moment kunnen aflossen van de hypotheek! En het door de nabestaanden kunnen aflossen van de hypotheek, ingeval van voortijdig overlijden!Dit is mede bepalend voor de vorm, looptijd, verzekerde kapitalen, e.d. van de verzekering. Een goed doordacht advies is daarom heel belangrijk. J Baas Assurantiën wil u graag van dienst zijn!
Beleggingsverzekering – Algemeen
De beleggingsverzekering is een kapitaalverzekering en wordt afgesloten met als doel het opbouwen van een stuk vermogen.

Een beleggingsverzekering is niets anders dan een benaming voor een levensverzekering waarin niet wordt gespaard maar belegd.
Beleggingsverzekering- Wat is verzekerd
Een beleggingsverzekering is meestal een “gemengde verzekering” en bestaat dan ook uit twee delen: een beleggingselement en een overlijdensrisico-element.

Beleggingselement
Indien de verzekerde persoon in leven is op de einddatum, wordt de belegde waarde van de polis uitgekeerd.

Overlijdensrisico-element
Komt de verzekerde persoon voor de einddatum te overlijden, dan volgt onmiddellijk een uitkering van een op de polis aangegeven kapitaal.
Beleggingsverzekering – Voor wie van belang
Het doel van een beleggingsverzekering is het opbouwen van een stuk vermogen. Dit vermogen (het eindkapitaal) kan voor vele doeleinden worden aangewend.

Met welk doel?
· het aflossen van de hypotheekschuld
· het aflossen van andere schulden
· het sparen voor een startkapitaal voor een eigen zaak
· de financiering van studiekosten voor uw kinderen
· de “wereldreis” van uw dromen
· de uitbouw of aanbouw van uw woning
· de aankoop van uw jacht of de vurig gewenste Oldtimer
· de aankoop van uw vakantiewoning
· en ga zo maar door
Voor wie

De verzekering wordt gesloten door degene die graag de zekerheid hebben, dat op een vooraf afgesproken einddatum een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd. De hoogte van dit kapitaal is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de betreffende fondsen waarin is belegd.

Beleggingsverzekering – Opbouw eindkapitaal
Met het inlegdeel van de premie bouwt u een kapitaal op. De hoogte van dit kapitaal is mede afhankelijk van de wijze waarop het inlegdeel wordt belegd. Met de inleg worden effecten aangekocht zoals aandelen en obligaties.

Heel vaak wordt de opbouw gerealiseerd via het beleggen in beleggingsfondsen.
Beleggingsverzekering – Aanvullende dekkingen
De belangrijkste aanvullende dekking is de “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid”.

Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Bij hoge premies is dit zeker het overwegen waard. Indien u arbeidsongeschikt raakt zal uw inkomen (zeer waarschijnlijk) fors dalen. Wellicht dat u dan de premie niet meer kunt betalen. Het doel waarvoor u de verzekering heeft gesloten wordt dan niet bereikt, met alle vervelende gevolgen van dien.
Beleggingsverzekering – Gezondheidswaarborgen
Omdat bij een beleggingsverzekering vaak tevens een overlijdensdekking (risicoverzekering) en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd, gelden de normale gezondheidswaarborgen.

Bij verzekerde bedragen boven ongeveer € 250.000,00 zal, naast het invullen van een gezondheidsverklaring, een medische keuring noodzakelijk zijn.

Een woonhuis wat in brand staat kunt u niet meer verzekeren tegen het risico van brand. Zo ook is het niet mogelijk om een risicoverzekering te sluiten op het leven van iemand, terwijl al bekend is dat de persoon in kwestie op korte termijn zal komen te overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een terminale ziekte.

De gezondheidsverklaring en de keuring zijn voor de verzekeraar van belang om te kunnen vaststellen of de te verzekeren persoon gezond is.
Beleggingsverzekering – De Fiscus
Een van de belangrijkste redenen om vermogen op te bouwen middels een beleggingsverzekering is het feit dat de verzekering in fiscaal opzicht interessante voordelen bood.

Fiscaal voordeel verdwenen
Met de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn deze fiscale voordelen verdwenen. (Alleen voor Kapitaalverzekering Eigen Woning gelden nog wel de aantrekkelijke fiscale voordelen)

Vermogens rendementsheffing
Alle beleggingsverzekeringen, gesloten na 14 september 1999, zijn vanaf 01-01-2001 met de invoering van het nieuwe belastingstelsel niet meer belastingvrij. De waarde van de verzekering moet nu in Box III bijgeteld worden. Van de verzekeraar ontvangt u jaarlijks een opgave van deze waarde.

Overgangsregeling bestaande verzekeringen
Beleggingsverzekeringen die niet gekoppeld zijn aan de eigen woning worden vanaf 2001 belast in Box III. Voor beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten voor 14 september 1999 geldt een speciale overgangsregeling.

De volgende verzekeringen komen in aanmerking voor de regeling:
· verzekeringen waarvoor jaarlijks premie betaald wordt en waarvan de hoogste premie niet meer dan een tienvoud van de laagste bedraagt
· verzekeringen waarvoor ten minste 15 jaar ieder jaar premie wordt betaald en waarvan de hoogste premie niet meer dan een tienvoud van de laagste bedraagt
· verzekeringen die voor de Brede Herwaardering van 1 januari 1992 afgesloten zijn en die voldoen aan de overgangscriteria van de Brede Herwaardering Voor bovenstaande verzekeringen geldt een speciale vrijstelling ter hoogte van de waarde van de polis in het economisch verkeer per 31 december 2000.

Is de waarde van de verzekering hoger (uitgaande van de waarde in het economisch verkeer) dan dit vrijgestelde bedrag, dan wordt het meerdere belast in Box III.

De vrijstelling vervalt na 30 jaar, op 14 september 2029. De uitkeringen van de verzekeringen die onder de overgangsregeling vallen, worden belast volgens de regels van “oude” belastingwetgeving (de Wet IB 1964). Dit betekent dat er geen belasting geheven wordt over de uitkeringen voor zover die vrijgesteld waren onder de Wet IB 1964. Dit geldt overigens alleen voor de waardeaangroei tot en met 31 december 2000.

Voor verzekeringen die zijn afgesloten tussen 14 september 1999 en 1 januari 2001, geldt geen overgangsregeling en dus ook geen vrijstelling. Ook niet als ze voldoen aan bovengenoemde eisen. Deze verzekeringen worden na de belastingherziening geheel belast in Box III met de vermogens rendementsheffing (tegen een tarief van 1,2% over de waarde van de polis in het economisch verkeer).

Hebt u een verzekering die niet in aanmerking komt voor de overgangsregeling, dan hoeft u toch niet per 1 januari 2001 met de fiscus af te rekenen over de tot dan toe opgebouwde rente. Wel moet u over die rentecomponent afrekenen zodra de verzekering tot uitkering komt. De rentecomponent bedraagt het verschil tussen de uitkering en de ingelegde premies. Dit bedrag wordt op het moment van uitkering progressief belast in Box I.

Dit geldt ook voor verzekeringen die zijn afgesloten tussen 14 september 1999 en 1 januari 2001.

Beleggingsverzekering – Overwegingen
Een beleggingsverzekering is op zich geen moeilijk product. Wat het wel moeilijk maakt is:
· wel of niet kiezen voor beleggingsrisico
· de juiste keuze voor de looptijd (de duur) van de verzekering
· de keuze voor het uitkeringsmoment
· de fiscale aspecten, w.o.
· belastingvrije of belaste uitkering
· wel of geen premieaftrek
· erfrecht
· successierecht
· op 1 of op 2 levens
· de vraag waarom u een risicoverzekering zou moeten sluiten
· aanvullende verzekeringen
· de ingehouden kosten en premies aanvullende dekkingen

Lijfrenteverzekering – Algemeen
Een lijfrenteverzekering is een vorm van sparen en is in feite een simpel financieel product. Het is een kapitaalverzekering en wordt afgesloten met als doel het opbouwen van een stuk vermogen om daarmee een (uitgesteld) inkomen te kunnen financieren.
Lijfrenteverzekering – Wat is verzekerd
Een lijfrenteverzekering is meestal een “gemengde verzekering” en bestaat dan ook uit twee delen: een spaarelement en een overlijdensrisico-element.

Spaarelement
Indien de verzekerde persoon in leven is op de einddatum wordt een lijfrentekapitaal ‘beschikbaar’ gesteld. Wat u dus verzekerd is een periodieke uitkering, in de vorm van een lijfrente. Deze uitkeringen worden betaald vanuit een bij elkaar gespaard lijfrentekapitaal.

Overlijdensrisico-element
Komt de verzekerde persoon voor de einddatum te overlijden dan wordt een nabestaandenlijfrentekapitaal ‘beschikbaar’ gesteld.
Lijfrenteverzekering – Voor wie van belang
Het doel van een lijfrenteverzekering is het opbouwen van een stuk vermogen.

Met welk doel?
Opbouw vermogen met als doel (uitgesteld) inkomen te verkrijgen
· financiering van een aanvulling op het ouderdomspensioen door een lijfrente-uitkering
· financiering van een aanvulling op het vervroegd ouderdomspensioen door een lijfrenteuitkering
· financiering van een aanvulling op de ouderdom- of vervroegd pensioen door een lijfrenteuitkering
Voor wie van belang
De verzekering wordt gesloten door degene die graag de zekerheid heeft, dat op een vooraf afgesproken einddatum een bepaald lijfrentekapitaal beschikbaar komt waarmee een periodiek inkomen kan worden gekocht.
Lijfrenteverzekering – Opbouw eindkapitaal
Met uw premiebetalingen bouwt u een kapitaal op. De hoogte van dit kapitaal is mede afhankelijk van de wijze waarop het spaardeel wordt belegd. U kunt kiezen voor:
· gegarandeerd eindkapitaal
· deels gegarandeerd plus winstdeling
· beleggen
· mix-vormen

Lijfrenteverzekering – Aanvullende dekkingen
De belangrijkste aanvullende dekking is de “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid”.

Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Bij hoge premies adviseert J Baas Assurantiën vaak om dit mee te verzekeren. Indien u arbeidsongeschikt raakt zal uw inkomen (zeer waarschijnlijk) fors dalen. Wellicht dat u dan de premie niet meer kunt betalen. Het doel waarmee u de verzekering heeft gesloten wordt dan niet bereikt, met alle vervelende gevolgen van dien.

Lijfrenteverzekering – Gezondheidswaarborgen
Bij een lijfrenteverzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde niet van belang!

Tenzij er een overlijdensdekking (risicoverzekering) en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd. Voor deze onderdelen van de verzekering gelden de normale gezondheidswaarborgen.
Lijfrenteverzekering – Premiefactoren
De premie is afhankelijk van onder meer:
· hoogte van het gekozen eindkapitaal
· het gegarandeerde rendement
· de looptijd van de verzekering
· indien van toepassing: prognose winstuitkeringen
· het wel of geen risicodekking meeverzekeren
· het wel of niet verzekeren van aanvullende dekkingen (premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, ongevallendekking e.d.)

Lijfrenteverzekering – De Fiscus
Premieaftrek
De premie voor een lijfrenteverzekering is, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. De betaalde premie komt dan in mindering op het belastbaar inkomen in box I. Tevens is het opgebouwde kapitaal vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Daar staat dan wel tegenover dat de uitkeringen te zijner tijd worden belast.

Uitgave voor inkomensvoorziening
De lijfrentepremie is aftrekbaar als deze is aan te merken als een uitgave voor een inkomensvoorziening. Wat een uitgave voor een inkomensvoorziening is, is in de wet vastgelegd. Er zijn drie soorten:
· Premies voor lijfrenten die dienen voor compensatie van het pensioentekort
· Premies voor lijfrenten waarbij de uitkering is bestemd voor meerderjarige invalide (klein)kinderen
· Premies voor uitkeringen als gevolg van ziekte, ongeval of invaliditeit
Premieaftrek beperkt
De premies voor lijfrentes ter compensatie van een pensioentekort zijn slechts beperkt aftrekbaar. Het deel van de premie wat aftrekbaar is, is afhankelijk van uw individuele situatie. Vooral de al getroffen voorzieningen zijn hierbij van belang, zoals uw pensioenregeling e.d.

Om te bepalen hoe hoog de aftrekbare lijfrentepremie mag zijn, dient u ieder jaar opnieuw een jaarruimte berekening te laten maken. J Baas Assurantiën kan u hierbij van dienst zijn.

Eventueel komen in eerdere jaren al betaalde premies eveneens in aanmerking voor aftrek. Of dat zo is, wordt bepaald door de reserveringsruimte.

De premies voor lijfrentes bestemd voor meerderjarige invalide (klein)kinderen en de premies voor uitkeringen als gevolg van ziekte, ongeval of invaliditeit zijn onbeperkt aftrekbaar.
Lijfrenteverzekering – Fiscaal gefaciliteerd
Onderstaande lijfrenteverzekeringen behoren tot de fiscaal gefaciliteerde lijfrentes (lijfrentevormen waarbij de betaalde premie geheel of deels een aftrekpost vormt):

De oude daglijfrente
Bij de oude daglijfrente kunt u zelf een ingangsdatum kiezen, tot uiterlijk het jaar waarin u zeventig wordt. De looptijd is levenslang. De lijfrente-uitkeringen eindigen dus uitsluitend bij overlijden.

De overbruggingslijfrente
Ook bij een overbruggingslijfrente kunt u de ingangsdatum zelf bepalen. De einddatum valt uiterlijk op de dag dat u 65 jaar wordt of, als dat eerder is, op de ingangsdatum van uw pensioen.

De tijdelijke oude daglijfrente
De ingangsdatum van de tijdelijke oude daglijfrente is de dag waarop u 65 jaar wordt. Als u eerder met pensioen gaat, geldt uw pensioendatum als ingangsdatum. De looptijd van deze tijdelijke lijfrente is minimaal vijf jaar.

De nabestaandenlijfrente
De nabestaandenlijfrente begint direct na het overlijden van de verzekerde.
Lijfrenteverzekering – Overwegingen
Een lijfrenteverzekering is op zich geen moeilijk product. Wat het wel moeilijk maakt is:
· wel of niet kiezen voor gegarandeerde kapitalen
· of juist kiezen voor verzekeringen waarbij met uw premie wordt belegd in beleggingsfondsen e.d.
· de juiste keuze voor de looptijd (de duur) van de verzekering
· de juiste keuze voor de vorm (bij in leven zijn, gemengd, vaste termijn, unit-linked, universal-life)
· de keuze voor het uitkeringsmoment
· de fiscale aspecten, w.o. o belastingvrije of belaste uitkering o wel of geen premieaftrek o erfrecht o successierecht
· keuze opbouwmethode (gegarandeerd, winstdelend, beleggen)
· aanvullende verzekeringen
· de ingehouden kosten en premies aanvullende dekkingen
De belangrijkste vraag?
Bij een lijfrenteverzekering gaat het vaak om het afdekken van grote financiële belangen. De vraag “met welk doel wordt de verzekering gesloten”, is bepalend voor de vorm, looptijd, verzekerde kapitalen, e.d. van de verzekering. Een goed doordacht advies is daarom heel belangrijk. J Baas Assurantiën wil u graag van dienst zijn!
Pensioenverzekering – Algemeen
Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit 3 pijlers:
1. De overheid
De AOW (Algemene Ouderdom Wet) biedt een financiële basis voor de verzorging van de oude dag.

2. Pensioen via de werkgever
Ouderdomspensioen wordt vaak opgebouwd via een pensioenregeling van de werkgever(s). De hoogte van het ouderdomspensioen verschilt per pensioenregeling.

3. Privévoorzieningen zoals lijfrenten
Wilt u naast de voorzieningen van de overheid en uw werkgever ook zelf nog een voorziening regelen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Denk ook eens aan de situatie dat u eerder wilt stoppen met werken.
Pensioenverzekering – Werknemer & Werkgever
Een pensioenverzekering is een vorm van sparen en wordt gesloten in de relatie werkgeverwerknemer. De pensioenverzekering wordt afgesloten met als doel het opbouwen van een stuk vermogen om daarmee een inkomen te kunnen financieren, bovenop de AOW.

De pensioenverzekering verzekert een ouderdag- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen.

Er zijn vele pensioenregelingen, die soms per bedrijfstak of per CAO zijn afgesproken. Nagenoeg altijd is de Pensioenwet van toepassing. Deze wet beoogt onder andere een toegezegd pensioen zoveel mogelijk zeker te stellen en regelt daartoe onder andere dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming moeten worden gebracht.

Ook verplicht de Pensioenwet de verzekeraar/het pensioenfonds om de verzekerde te informeren over de hoogte van het pensioen en eventueel niet betalen van premies door de werkgever.

Pensioen is behoorlijk ingewikkeld. Daarom is er voor dit onderwerp een speciale inforubriek geschreven.
Pensioenverzekering – Wat is verzekerd
De meeste werknemers kunnen na hun 65ste rekenen op een AOW-uitkering. Een dergelijk uitkering biedt echter een zeer mager basisinkomen. Een aanvulling is meer dan wenselijk.

Uw werkgever bepaalt hoe de aanvulling op de AOW er uit komt te zien. Uw werkgever kan u een pensioen bieden dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon. Uw werkgever kan de uitkeringen ook laten afhangen van de jaarlijks geïnvesteerde premies.

Bij het opstellen van een pensioenregeling staat één vraag centraal: hoeveel inkomenszekerheid regelt uw werkgever voor u? Uw werkgever kan kiezen voor vooraf bepaalde uitkeringen of voor een pensioen dat beïnvloed wordt door beursrendementen. In de regel geldt: hoe meer zekerheid uw werkgever u biedt, hoe hoger de kosten.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Sommige werknemers willen direct betrokken zijn bij de opbouw van hun pensioen. Anderen wensen alleen de zekerheid van een goed inkomen voor later.

Met een flexibele pensioenoplossing kan uw werkgever aan ieders wensen voldoen.
Pensioenverzekering – Voor wie van belang
· Een pensioenverzekering is van belang voor de werknemer die een pensioenkapitaal wil opbouwen om daarmee te voorzien in een aanvullend inkomen bovenop de AOW.
· Dat geldt dus ook voor de DGA die in de eigen onderneming pensioenrechten opbouwt.
· Maar een pensioenverzekering is ook van belang voor de werkgever om daarmee aan een belangrijke arbeidsvoorwaarde te kunnen voldoen.
Pensioenverzekering – Aanvullende dekkingen
De belangrijkste aanvullende dekking is de “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid”.

Het is mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid vrijstelling te krijgen van het betalen van de premie. Raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zal de verzekeraar de premie geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen waardoor de verzekering dus gewoon doorloopt.

Bij hoge premies adviseert J Baas Assurantiën vaak om dit mee te verzekeren. Indien u arbeidsongeschikt raakt zal uw inkomen (zeer waarschijnlijk) fors dalen. Wellicht dat u dan de premie niet meer kunt betalen. Het doel waarmee u de verzekering heeft gesloten wordt dan niet bereikt, met alle vervelende gevolgen van dien.
Pensioenverzekering – Gezondheidswaarborgen
Bij een pensioenverzekering zijn de gezondheidswaarborgen niet relevant.

Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen in werking is getreden. Het doel van deze wet is te zorgen dat mensen met een mogelijk medisch vlekje niet gehinderd worden in hun toetreding tot het arbeidsproces.

Dat betekent ten eerste dat een werkgever zijn potentiële werknemers vóór indiensttreding niet meer medisch mag keuren, tenzij de baan vereist dat aan bepaalde gezondheidseisen wordt voldaan.

En het betekent ten tweede dat de werknemer als potentiële deelnemer van een pensioenregeling niet medisch gekeurd mag worden en er geen vragen mogen worden gesteld over zijn of haar gezondheidstoestand.
Pensioenverzekering – De Fiscus
Pensioenverzekeringen zijn fiscaal gefaciliteerd; premies worden niet belast bij de werknemer, maar de uitkeringen worden tot het inkomen gerekend.

De fiscale pensioenregelgeving is zo ingewikkeld, dat op deze plek wordt volstaan met een verwijzing naar de verschillende Wetten en Besluiten.
· Wet op de loonbelasting 1964
· Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
· Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
· Wet inkomstenbelasting 2001
· Invorderingswet 1990
· Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004
· Pensioenwet
Risicoverzekeringen – Bescherming inkomen
Risicoverzekeringen worden afgesloten in relatie met het beschermen van het inkomen van uw nabestaanden
· de financiering van een aanvulling op het inkomen van het nabestaandenpensioen
· de financiering voor een aanvulling op het inkomen van de nabestaandenlijfrente
· en zo meer>>>> Voor ieder van deze doelstellingen zijn verschillende producten ontwikkeld. J Baas Assurantiën heeft ze voor u op een rij gezet.
Risicoverzekeringen – Bescherming vermogen
Risicoverzekeringen worden afgesloten in relatie met het beschermen van het vermogen:
· het aflossen van de hypotheekschuld
· het aflossen van andere (bedrijf-)schulden
· de financiering van studiekosten voor uw kinderen
· het kunnen betalen van fiscale claims · het kunnen uitkopen van nabestaanden uit de zaak
· en zo meer>>>>
Risicoverzekering – Wat is verzekerd
Een overlijden (risico-)verzekering is in feite een simpel financieel product. Als de verzekerde komt te overlijden volgt er een uitkering. Blijft de verzekerde in leven, dan keert de verzekering niets uit (behoudens bij de levenslange risicoverzekering zoals een uitvaart- of Begrafeniskostenverzekering). Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter risicoverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn. Een goede keuze maakt wordt dan iets lastiger.