Home » Verzekeringen » Ongevallen

Ongevallen Verzekeringen – algemeen
Ongelukken komen veelvuldig voor. Zowel privé als op de werkvloer. Het leed dat u hebt als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of overlijdt, kunnen we niet verzachten. Maar een goede ongevallenverzekering keert hoge bedragen uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Want op zo’n moment lopen de kosten hoog op.
· U struikelt en u verstuikt uw enkel. Nou ja, dat valt dan wel weer mee.
· U rijdt in dichte mist en u belandt in een horrorfilm: een zware kettingbotsing.In het laatste geval is het te hopen dat u het er goed vanaf brengt.
Ongevallen – wat is een ongeval?
Teneinde een antwoord te kunnen geven op de vraag wat een ongeval precies is, is in elke verzekeringspolis de zogenaamde ongevaldefinitie opgenomen. Hierin wordt het begrip ongeval duidelijk omschreven.

Hoewel bij verzekeraars deze definitie niet altijd hetzelfde is, komen we steeds de volgende criteria tegen: van een ongeval is sprake wanneer het gaat om een:
· op het lichaam inwerkend geweld
· dat van buitenaf wordt uitgeoefend en een plotseling karakter heeft,
· dat het rechtstreekse gevolg is van de ongevalgebeurtenis en
· dat medisch vast te stellen is.Ondanks de heldere ongevaldefinitie blijven er toch nog allerlei twijfelgevallen denkbaar. Daarom bevatten de meeste polissen insluitingen en uitsluitingen. Hierin wordt aangegeven wat de verzekeraar, in aanvulling op de ongevaldefinitie, uitdrukkelijk wel of niet als ongeval beschouwt.
Ongevallen – wat is verzekerd
Kapitaalsuitkering

Wat u verzekerd hebt op een ongevallenverzekering is een (vooraf afgesproken) belastingvrije kapitaalsuitkering, ingeval van blijvende invaliditeit of ingeval van overlijden, als gevolg van een ongeval

Duizend-en-één-keer gaat het goed: een stoeipartijtje, een doe-het-zelf-klus of met een volle wasmand de trap af lopen. Door een stom toeval kan het een keer misgaan. Maar vooral verkeersongevallen doen zich voor.

Ongevallen – wie zijn verzekerd
De gezinsongevallenverzekering geldt voor het hele gezin, 24 uur per dag en over de hele wereld. Een aparte school- of reisongevallenverzekering is dus niet meer nodig.
Ongevallen – voorbeelden
Bij invaliditeit als gevolg van een ongeval kunnen hoge kosten een rol gaan spelen, zoals bijvoorbeeld:
· Speciale voorzieningen in de woning of auto (zaken die vandaag de dag steeds minder door ons sociale zekerheidsstelsel worden opgevangen) · Het wegvallen van huidig inkomen
· Het wegvallen van ook toekomstige inkomensverbeteringen
· Ook voor kinderen is een ongevallenverzekering belangrijk. Met name invaliditeit kan hun toekomstmogelijkheden beperken.
Ongevallen – voor wie van belang
De ongevallenverzekering is van belang voor:
· Particulieren en dan vooral gezinnen met (kleine) kinderen
· Gezinsleden met een gevaarlijk beroep
· Gezinsleden die vaak reizen
· Gezinsleden die veel kilometers maken
Ongevallen – uitsluitingen
Niet als ongeval wordt beschouwd:
· Lichamelijk letsel dat de verzekerde zichzelf met opzet heeft toegebracht
· Lichamelijk letsel dat is ontstaan als rechtstreeks gevolg van een bestaande ziekte, gebrek of abnormale geestelijke of lichamelijke afwijking
Situaties waarbij wel sprake kan zijn van een ongeval, maar die van de verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
· ongevallen bij sommige gevaarlijke sporten (als deze uitsluiting is opgenomen wordt aangegeven wat als gevaarlijke sport wordt beschouwd)
· ongevallen ontstaan onder invloed van alcohol of drugs
· ongevallen bij het besturen van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc
· ongevallen bij het vliegen anders dan in een passagiersvliegtuig van een tot openbaar personenvervoer toegelaten luchtvaartmaatschappij
· ongevallen ten gevolge van atoomkernreacties of oorlogsmolest
Ongevallen – insluitingen
Enkele mogelijk discutabele oorzaken worden in de polis van de meeste verzekeringsmaatschappijen uitdrukkelijk met een ongeval gelijk gesteld:
· spit
· verdrinking
· verstikking
· ziekten, die zijn ontstaan bij een onvrijwillige val in besmet water of andere vloeistof of bij een reddingspoging van mens of dier hieruit
· bevriezing
· zonnesteek
· Acute vergiftiging door het consumeren of onvrijwillig binnenkrijgen van vergiftigde spijzen, dranken of andere stoffen
· Geneeskundig vast te stellen verstuiking, ontwrichting of spierscheuring
· Complicaties of verergeringen als gevolg van eerste hulp of medische behandeling na een ongeval
· Wondinfectie of bloedvergiftiging die is ontstaan in verband met een ongeval